Dokumentace BOZP

1

Dokumentace k objektům a pracovištím

Pokud provozujete své činnosti v objektu nebo na pracovišti v nájmu, pak je pro vás prioritní nájemní smlouva. Určitě ale není od věci, pokud si níže uvedené dokumenty vyžádáte nebo alespoň ověříte, že je má majitel k dispozici a vy svou činnost vykonáváte v souladu s nimi.

Kolaudační souhlas

Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí.

Projektová dokumentace skutečného provedení objektu

Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení.

V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby.

Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.

Dokumentace k řízení rizik

Jednou z hlavních preventivních povinností každého zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je řízení pracovních rizik. O tomto procesu bylo blíže pojednáno v článku: „Řízení pracovních rizik v praxi a doporučený postup.“

Dokumentace o provádění procesu hodnocení a řízení rizik

Zaměstnavatel je povinen o vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních vést dokumentaci. V praxi se tato dokumentace často nazývá „Registr rizik“ a je zpracována formou tabulky, která obsahuje:

 • popis nebezpečí;
 • hodnocení rizika;
 • navržená opatření.

Zákonem však podrobnosti dokumentace nejsou upraveny a je tak na zaměstnavateli, jak k jejímu zpracování přistoupí.

Mnohdy může být lepší rizika zapracovat do jednotlivých dílčích dokumentů, než mít obsáhlou tabulku, kterou si stejně nikdo nikdy nepřečte.

Dokumentace o informování o rizicích mezi zaměstnavateli

Pokud na jednom pracovišti společně působí zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, pak jsou tito zaměstnavatelé povinni, vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti.

Písemná dohoda zúčastněných zaměstnavatelů

Kromě dokumentace rizik, kterou si zaměstnavatelé, jejichž zaměstnanci vzájemně působí na stejném pracovišti předávají, je povinností mít písemnou dohodu mezi zúčastněnými zaměstnavateli. Touto dohodou se určuje ten ze zaměstnavatelů, který bude koordinovat provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění na společném pracovišti.

Dokumentace kategorizace prací

Kategorizace prací je proces, kdy je zaměstnavatel povinen vyhodnotit vyhláškou uvedených 13 rizikových faktorů pracovních podmínek a na základě tohoto hodnocení, zařadit práce zaměstnanců do čtyř kategorií, kdy kategorie 1 jsou nejméně rizikové práce a kategorie 3 a 4 jsou pracemi rizikovými. Samozřejmostí je, že o celém procesu je nutné vést dokumentaci.

Dokumentace o zařazení prací do kategorií

Veškeré hodnocení rizik a podmínky pro zařazení prací do kategorií, musí zaměstnavatel provést prokazatelným způsobem, tj. o tomto procesu vést dokumentaci.

Snahou zaměstnavatele musí být, provádět taková preventivní opatření BOZP, aby práce, které jsou zařazeny do kategorií, zejména těch rizikových, tedy 2R, 3 a 4, mohly být zařazeny do kategorie nižší. Jde o proces tzv. prevence rizik. I o tomto procesu a o přijatých opatřeních, je nutno vést dokumentaci.

Oznámení / návrh na zařazení prací do kategorií

Jakmile zaměstnavatel provede zařazení prací do kategorií, musí o tomto vypracovat návrh nebo oznámení. Návrh se zpracovává pro práce, které mají být zařazeny do kategorie 3 nebo 4. Oznámení potom pro práce kategorie 2. V praxi je oznámení / návrh na zařazení prací do kategorií často stejný dokument, jako právě výše popsaná dokumentace o zařazení prací do kategorií.

Souhlasné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví

Jakmile zaměstnavatel místně příslušné krajské hygienické stanici oznámí / navrhne, které práce zařazuje do kategorií, hygienická stanice zahájí správní řízení. Výsledkem správního řízení je oznámení, kdy krajská hygienická stanice bere na vědomí zařazení prací do kategorie 2 nebo souhlasné stanovisko, se zařazením prací do kategorie 3 a 4. Případně rozhodne o tom, že práce, u nichž bylo navrženo zařazení do kategorie 2, budou zařazeny do kategorie 2R.

Toto souhlasné stanovisko je důležité a zaměstnavatel jej musí uchovat. Stvrzuje se tím, že je proces kategorizace prací platný. Navíc je zaměstnavatel povinen, toto stanovisko předat smluvnímu poskytovateli pracovnělékařských služeb a tvoří součást zdravotnické dokumentace.

Protokoly o měření rizikových faktorů pracovních podmínek

Jestliže se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují rizikové faktory, je zaměstnavatel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru.

Dále platí, že zaměstnavatel připojí k žádosti nebo návrhu o zařazení prací do kategorií protokoly o měření nebo vyšetření faktorů pracovních podmínek.

Měření a vyšetření pro účely zařazení prací do druhé, třetí nebo čtvrté kategorie nebo změn zařazení prací do těchto kategorií, která jsou potřebná k hodnocení rizik, může zaměstnavatel provést jen prostřednictvím držitele osvědčení o akreditaci nebo držitele autorizace k příslušným měřením nebo vyšetřením.

Evidence rizikových prací

Pokud jsou u zaměstnavatele vykonávány práce rizikových kategorií, tedy práce kategorie 2R, 3 a 4, pak je povinen vést tzv. evidenci rizikových prací.

Jde o jednoduchou evidenci, ve které se uvádí identifikační údaje zaměstnance, ale zejména počet odpracovaných směn v rizikové práci. Tato evidence se ukládá poměrně dlouhou dobu a je povinností, ji mít k dispozici i v případě, že zaměstnavatel zanikne. Slouží k prokazování a šetření, v případě vzniku nemoci z povolání zaměstnance.

Dokumentace k pracovnělékařským službám

Zaměstnavatel nesmí k práci připustit zaměstnance, který by k ní nebyl zdravotně způsobilý. V této oblasti, tedy oblasti pracovního lékařství, musí zaměstnavatel spolupracovat s poskytovatelem pracovnělékařských služeb.

Smlouva s poskytovatelem pracovnělékařských služeb

Zaměstnavatel pro výkon práce na svých pracovištích, pokud dále není stanoveno jinak je povinen, jde-li o práce, které jsou zařazené do kategorie první, druhé, druhé rizikové, třetí nebo čtvrté, uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s poskytovatelem.

Žádost o lékařskou prohlídku

Zaměstnavatel je povinen, zaměstnance na pracovnělékařské prohlídky vysílat s žádostí. Žádost musí obsahovat přesně definované náležitosti. Zejména informace o zaměstnanci a dále informace o konkrétní práci zaměstnance a její rizikovosti.

Žádost je dobré si nechat od poskytovatele potvrdit a uchovávat.

Lékařský posudek

Lékař poskytovatele pracovnělékařských služeb, o pracovnělékařské prohlídce zaměstnance, provedené na základě písemné žádosti zaměstnavatele, vypracuje lékařský posudek. Lékařský posudek obsahuje jednoznačný závěr, zda je zaměstnanec

 1. zdravotně způsobilý;
 2. zdravotně způsobilý s podmínkou;
 3. zdravotně nezpůsobilý;
 4. dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost.

Na základě výsledků lékařského posudku zaměstnavatel následně zařazuje zaměstnance k práci, případně jej nezaměstná.

Lékařské posudky je nutno uchovávat.

Záznam o dohledu lékaře u zaměstnavatele

Smluvní poskytovatel pracovnělékařských služeb zaměstnavatele, je povinen vykonávat pravidelný dohled na pracovištích zaměstnavatele a nad pracemi vykonávanými zaměstnanci. Četnost dohledu se řídí kategorizací prací. O dohledu je nutno pořídit záznam. Záznam musí mít zaměstnavatel k dispozici pro předložení kontrolním orgánům.

Dokumentace k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)

Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Více o problematice poskytování OOPP se můžete dočíst v článku: „Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) – jak je správně poskytovat.

Hodnocení rizik pro výběr a použití OOPP

Aby zaměstnavatel věděl, jaké OOPP je nutno zaměstnancům poskytovat a jak mají následně tyto OOPP používat, musí provést tzv. hodnocení rizik pro výběr a použití OOPP.

Hodnocení rizik se provádí v souladu s doporučeními nařízení vlády. Tento proces je možno brát jako součást procesu řízení pracovních rizik, viz výše.

Seznam poskytovaných OOPP

Jakmile zaměstnavatel provede vyhodnocení rizik pro výběr a použití OOPP, vypracuje na základě tohoto hodnocení seznam poskytovaných osobních ochranných pracovních prostředků.

Dokumentace o stanovení dalších požadavků na OOPP u zaměstnavatele

Další povinností zaměstnavatele na úseku OOPP, je povinnost stanovit způsob, podmínky a dobu používání OOPP a to na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.

Průvodní a provozní dokumentace k OOPP

K poskytovaným osobním ochranným pracovním prostředkům musí zaměstnavatel vést průvodní a provozní dokumentaci.

Mezi průvodní dokumentaci patří zejména návod výrobce k použití OOPP. Mezi provozní dokumentaci pak patří, zejména u OOPP složitější konstrukce, např. evidenční listy o prováděných kontrolách a údržbě. Je nutné postupovat v souladu s pokyny výrobce.

Dokumentace ke školení bezpečnosti práce

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. 

Dokumentace o stanovení obsahu školení

Zaměstnavatel je povinen určit obsah školení. V praxi se tak nejčastěji děje vypracováním tzv. osnovy školení. Ale forma stanovení obsahu je čistě na rozhodnutí zaměstnavatele.

Stanovení lhůt školení BOZP

Školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je s ohledem na rizika nutno v přiměřených periodách opakovat. Délka period záleží na rozhodnutí zaměstnavatele. Zaměstnavatel je však povinen periody prokazatelně stanovit.

Doklady o provedeném školení

Školení BOZP musí být vždy provedeno prokazatelným způsobem. Musí tedy existovat záznam školení, ze kterého jasně vyplyne, o čem byli zaměstnanci proškoleni. V praxi se tak nejčastěji děje formou prezenční listiny školení.

Dokumentace o stanovení způsobu ověření znalostí

Znalosti školených zaměstnanců musí být prokazatelným způsobem ověřeny. Zaměstnavatel má povinnost stanovit způsob ověření znalostí. Stanovení způsobu je nutno kdykoliv prokázat, proto by měla o tomto existovat dokumentace. Stanovení způsobu školení může být provedeno např. přímo v osnově školení.

Doklady o provedeném ověření znalostí

Jestliže má být ověření znalostí prokazatelné, je nutné o něm vést i dokumentaci. Ať už jde o ústní přezkoušení nebo zkušební test, vše je nutno provádět prokazatelně a písemně zaznamenat. Ideální formou pro snadné prokázání je provedení přezkoušení znalostí formou zkušebního testu. Zaměstnavatel tak bude vést zkušební testy a záznamy testů.

Dokumentace k pracovním činnostem

Pro všechny činnosti, které budou zaměstnanci zaměstnavatele vykonávat, musí být provedeno vyhodnocení pracovních rizik a přijetí opatření. Dále je však nutné, zaměstnancům jasně sdělit, jak mají dané činnosti vykonávat a to nejen s ohledem na bezpečnost.

Pracovní postupy zaměstnanců

Jednou ze základních povinností každého zaměstnance je dodržovat při práci stanovené pracovní postupy. Aby bylo stanovení pracovních postupů prokazatelné, ideálním způsobem je mít tyto postupy zadokumentovány.

Nebezpečná práce na žebříku

Zaměstnavatel je dále povinen zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik je zaměstnavatel povinen vycházet ze všeobecných preventivních zásad, kterými se, mimo jiné, rozumí udílení vhodných pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zaměstnavatel je povinen přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí

O informacích a pokynech je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci.

Místní řád skladu

Pro každý sklad musí být vypracován místní řád skladu. Tento upravuje zásady bezpečné manipulace a skladování ve skladu.

 • Povinnost plyne z čl. 4.1.1, ČSN 26 9030.

Dokumentace k provozovaným strojům, technickým zařízením, přístrojům a nářadí

Řemenový převod bez ochranného krytu

Ke všem provozovaným strojům, technickým zařízením, přístrojům a nářadí, je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci. Rozsah je popsání dále v podkapitolách. Dokumentace slouží zejména pro zajištění řádné údržby a obsluhy zařízení a tím i k zajištění bezpečného provozu zařízení.

Průvodní dokumentace

Průvodní dokumentací se rozumí soubor dokumentů obsahujících návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení, jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení.

Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní dokumentace výrobce.

Provozní dokumentace

Provozní dokumentací soubor dokumentů obsahujících průvodní dokumentaci, záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole, stanoví-li tak zvláštní právní předpis, nebo pokud takový právní předpis není vydán, stanoví-li tak průvodní dokumentace nebo zaměstnavatel.

Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením jsou používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní dokumentací.

Dokumentace o určení vnějších vlivů působících na elektrická zařízení

Pokud má být do prostoru pracoviště či objektu instalováno elektrické zařízení, je nutno znát prostředí takového prostoru, které bude na zařízení působit. Prostředí může být např. normální, vlhké, mohou působit vibrace, v prostoru může být zvýšený počet osob, riziko hlodavců apod. A právě dle prostředí, je nutno správně zvolit dané elektrické zařízení. Zejména s ohledem na jeho krytí. Dle prostředí se rovněž provádějí revize elektrického zařízení. O určení prostředí se zpravidla zpracovávají tzv. protokoly. Tyto jsou dnes často součástí projektové dokumentace objektu – elektro část.

Místní provozní bezpečnostní předpisy

Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní dokumentace výrobce.

Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem.

Resp. pro všechna zařízení, ke kterým nemá zaměstnavatel k dispozici průvodní dokumentaci výrobce, musí zajistit vypracování místního provozního bezpečnostního předpisu.

Místní provozní bezpečnostní předpis zařízení pro plynulou dopravu materiálů

Zařízení pro plynulou dopravu materiálů, jsou považována za zvlášť nebezpečná zařízení. Patří sem např. pásové dopravníky, šnekové dopravníky, řetězové dopravníky a jiné. I to je důvodem, proč musí zaměstnavatel podmínky bezpečnosti provozu těchto zařízení blíže upravit místním provozním bezpečnostním předpisem.

Místní provozní bezpečnostní předpis pro stabilní skladovací zařízení sypkých hmot

I stabilní skladovací zařízení sypkých hmot způsobila nejeden smrtelný pracovní úraz. Proto i pro zajištění bezpečného provozu těchto zařízení je zaměstnavatel povinen vypracovat místní provozní bezpečnostní předpis.

Místní provozní bezpečnostní předpis pro práce na pracovištích v lese a obdobných pracovištích

Zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem upraví zejména pracovní technologické postupy pro používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí a pravidla jejich pohybu a pohybu zaměstnanců v prostorech a na svých pracovištích.

Dále je povinností provádět soustřeďování dříví vrtulníkem na základě místního provozního bezpečnostního předpisu zpracovaného pro dané pracoviště.

Rovněž pro práci ve výškách s řetězovou pilou musí zaměstnavatel zajistit zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu.

Provozní řád kotelny

Pro nízkotlaké kotelny musí být písemně zpracován provozní řád kotelny, který musí obsahovat předepsané náležitosti a být v kotelně trvale k dispozici. 

Dokumentace k nebezpečným chemickým látkám a směsím

Bez nebezpečných chemických látek a směsí se dnes prakticky nedá podnikat. Proto jsou přítomny opravdu téměř na každém pracovišti. Bezpečnost práce s nimi proto není radno podceňovat.

Bezpečnostní listy k nebezpečným chemickým látkám a směsím

Prodejce nebezpečné chemické látky nebo směsi je povinen, zaměstnavateli k této látce poskytnout bezpečnostní list = obdoba návodu k obsluze. Bezpečnostní list obsahuje informace o látce, její nebezpečnosti, pokyny pro první pomoc, likvidaci úniků látky a některé další podstatné informace.

Písemná pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba je povinna vydat pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako:

 • vysoce toxické,
 • toxické,
 • žíravé,
 • karcinogenní kategorie 1 nebo 2,
 • mutagenní kategorie 1 nebo 2,
 • toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2

a dále látkami a směsmi, které mají přiřazenu kategorii nebo kategorie nebezpečnosti

 • karcinogenita kategorie 1A nebo 1B,
 • mutagenita v zárodečných buňkách kategorie 1A nebo 1B a
 • toxicita pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B,

písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nimi.

Pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti a musí obsahovat zejména informace o nebezpečných vlastnostech látek a směsí uvedených ve větě první, se kterými zaměstnanci nakládají, pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup při nehodě.

Text pravidel je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinna projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa činnosti.

Dokumentace k preventivní činnosti

Zaměstnavatel má povinnost stanovovat preventivní opatření k předcházení rizikům na pracovištích. A aby tyto opatření byla skutečně účinná, má povinnost je kontrolovat. Stejně jako musí kontrolovat stav pracovišť, výrobních a pracovních prostředků a vůbec dodržování pravidel BOZP.

Doklad o roční prověrce BOZP

Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zjištěné nedostatky odstraňovat.

Doklady o preventivních kontrolách dodržování stanovených opatření BOZP

Všechna zavedená opatření, je zaměstnavatel povinen průběžně kontrolovat. Zda jsou účinná, dostatečná a zda je samotní zaměstnanci respektují.

Prokázání provádění kontrol dodržování stanovených opatřeních, je jednou z nutných podmínek pro zproštění se odpovědnosti za pracovní úraz.

Dokumentace k pracovním úrazům

Každý zaměstnavatel musí pracovním úrazům předcházet. Nikdy jim ale nejde zcela zamezit. Pokud už k úrazu dojde, je nutno k tomuto pořídit dokumentaci.

Kniha úrazů

Zaměstnavatel vede evidenci o úrazech v knize úrazů v elektronické nebo listinné podobě. Kniha úrazů musí být k dispozici zejména jednotlivým vedoucím zaměstnancům. Kniha úrazů musí obsahovat přesně stanovené náležitosti.

Záznam o úrazu

V případě pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než tři pracovní dny nebo úrazů smrtelných, je zaměstnavatel povinen vypracovat a následně odeslat stanoveným orgánům a institucím, záznam o úrazu.

Záznam o úrazu – hlášení změn

V případě, kdy dojde ke změně skutečností uvedených v odeslaném záznamu o úrazu, je zaměstnavatel povinen vypracovat a opět na stanovené orgány a instituce odeslat záznam o úrazu – hlášení změn.

Dokumentace o odškodnění pracovních úrazů

Zaměstnavatel má povinnost pracovní úrazy řádně odškodnit. A toto řádné odškodnění musí kdykoliv být schopen prokázat. Proto je nutno vést veškerou dokumentaci, která je s odškodněním spojena.

Dokumentace požární ochrany

Zaměstnavatel musí upravit podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností. Tyto stanovené podmínky se zapracují do dokumentace požární ochrany.

Komentáře

Napsat komentář