Dokumentace BOZP a PO

Zpracujeme pro Vás dokumentaci BOZP a PO  „na míru“ , v souladu se všemi legislativními požadavky.

 • kategorizaci prací                                                                            dokumentace o začlenění do kategorie činností
 • směrnice BOZP                                                                                se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím
 • kniha úrazů                                                                                      posouzení požárního nebezpečí
 • školení a záznamy o školeních BOZP                                            stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • záznamy o zdravotní způsobilosti zaměstnanců                             požární řád
 • doklady o odborné způsobilosti pracovníků obsluhy                                  požární poplachová směrnice
 • seznam osobních OOPP                                                                 požární evakuační plán
 • doklady o přidělování OOPP                                                           dokumentace zdolávání požárů
 • doklady o vyhodnocení rizik při práci                                                          řád ohlašovny požárů
 • traumatologický plán + vybavení lékárničky                                    školení zaměstnanců, odborná příprava preventistů
 • programy a plány údržby                                                                 dokumentace školení
 • technická dokumentace strojů                                                         požární kniha
 • záznamy bezpečnostních prověrek                                                 záznamy z požárních prověrek
 • místní bezpečnostní předpisy                                                                     dokumentace o činnosti požární hlídky
 • provozní pravidla, pracovní postupy                                                          
 • seznamy nebezpečných látek, bezpečnostní listy
 • provozní dokumentace, provozní deníky, záznamy
 • doklady o uvedení zařízení do provozu
 • revizní knihy
 • doklady o provádění předepsaných prohlídek, zkoušek, revizí

Rozepsaná dokumentace BOZP

Rozepsaná dokumentace PO